ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ฯ (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ

ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ฯ (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1005 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีที่ สผ. และ GIZ ประจำประเทศไทย มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีมากว่า 10 ปี และขอบคุณที่ทั้งสองฝ่ายได้ช่วยกันสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย นอกจากนี้ สองฝ่ายได้ติดตามการดำเนินงานและร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต อาทิ การจัดทำ พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และการดำเนินการตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ.2564-2573 ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย