ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

4 มกราคม 2566 Mr. Johannes Kerner, Counsellor for Economic Affairs and Climate Action และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เข้าหารือกับ นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) พร้อมเจ้าหน้าที่ กปอ. และ กบก. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) และความคาดหวังจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 28 (COP 28) พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) และยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (LT-LEDS) โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน รวมถึงความสำคัญของกลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของสถาบันทางการเงินและภาคเอกชน และแนวทางการดำเนินโครงการ TGC-EMC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ThaiCI โดยกองทุนสิ่งแวดล้อม