พิธีลงนามในเอกสารถ้อยแถลงเพื่อดำเนินงาน (Statement of Undertaking: SoU) ของกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group: NACAG)

พิธีลงนามในเอกสารถ้อยแถลงเพื่อดำเนินงาน (Statement of Undertaking: SoU) ของกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group: NACAG)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้ลงนามในเอกสารถ้อยแถลงเพื่อดำเนินงาน (Statement of Undertaking: SoU) ของกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group: NACAG)

โดยนาย เก-ออร์ก ชมิดท์ (H.E. Mr. Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยในฐานะตัวแทนรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมในพิธีลงนาม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รายงานวัตถุประสงค์การลงนาม ซึ่งการลงนามในเอกสาร SoU นี้นับเป็นการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม NACAG อย่างเป็นทางการของประเทศไทย โดย NACAG จัดตั้งขึ้นโดยเยอรมนีเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริกของประเทศกำลังพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การยุติการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากกระบวนการผลิตนี้อย่างถาวรทั่วโลก เนื่องจากเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 265 เท่า โดยประเทศไทยจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิคในการติดตั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ และสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่กำหนดไว้ร้อยละ 20-25 จากกรณีปกติ ภายใน พ.ศ. 2573 ต่อไป