พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) เป็นผู้แทน สผ. ในนามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสรณ์ ณ สวนลุมพิธี ทั้งนี้ ได้มีข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว