รมว.ทส. มอบนโยบายแก่คณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐภาคีฯ

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย มอบนโยบายแก่คณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐภาคี กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๗ (COP 27) และการประชุมอื่น ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยนายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร และคณะผู้แทนไทย ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เข้าร่วมการประชุมฯ รมว.ทส. ได้เน้นย้ำถึงรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เกี่ยวกับ การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและการประชุม COP 27 การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นแนวทางในการบูรณาการการดำเนินงานในทุกมิติ โดยมีพระประสงค์ให้คณะผู้แทนไทยสื่อสารท่าทีของประเทศไทยไปในทางเดียวกันและผลักดันให้เกิดผลสำเร็จอย่างจริงจัง จากนั้น รมว.ทส. ได้มอบนโยบายในภาพรวมทั้งท่าทีการเจรจาของคณะผู้แทนไทย การหารือทวิภาคี และการพิจารณาเข้าร่วมข้อริเริ่มต่าง ๆ จะต้องพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการภายในประเทศให้แล้วเสร็จก่อนเข้าร่วมหรือให้การรับรองข้อริเริ่มดังกล่าว ทั้งนี้จะต้องตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไทยได้รับ เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสูญเสียและความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การสนับสนุนด้านการเงินและเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เนื่องจากมีความสำคัญต่อประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด บนพื้นฐานหลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างและคำนึงถึงขีดความสามารถของแต่ละประเทศ (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capacities: CBDR-RC)