รมว.ทส. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 และ the 11th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 และ the 11th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมเชิงรุกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2565 โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งไทยและนานาชาติ ได้แก่ อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน อินโดนีเซีย เมียนมาร์ และศรีลังกา จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมประชุม ทั้งแบบ Onsite และแบบ Online

นายวราวุธ ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยในการประชุม COP26 ประเทศไทยได้ประกาศการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 และยกระดับ NDC เป็นร้อยละ 40 ภายใต้การสนับสนุนทางด้านการเงินและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียม รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถจากความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประเทศไทยได้ประกาศให้ BCG Model เป็นวาระแห่งชาติ และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศอย่างครอบคลุมและยั่งยืน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG และพัฒนาเครื่องมือเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่ Build forward Greener ปรับเปลี่ยนชีวิตวีถีใหม่ อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม