รองเลขาธิการ สผ. ชี้ “การเตรียมการช่วงปี ค.ศ. 2020-2030 สำคัญ” เพื่อรับมือ Climate Change ในอนาคต

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดงานเสวนาด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “ปรับชีวิต พิชิตความเป็นกลางทางคาร์บอน” ในงานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี 2566 ณ หอประชุม Auditorium อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานกลาง ภายใต้แนวคิด “ชีวิตติด Neutral” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงแนวคิด และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของทุกคนในสังคมอันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมตลาด Living Neutral Fair ซึ่งจำหน่ายสินค้า/อาหารรักษ์โลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้รองเลขาธิการ สผ. ได้ให้เกียรติร่วมเสวนาในประเด็น “ยุทธศาสตร์และแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมาย carbon neutrality พร้อมทั้งมุมมองต่อโอกาสและข้อเสนอในการขับเคลื่อน กฟผ. ให้บรรลุเป้าหมาย” โดยรองเลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึง ความหมายและนิยามของความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกในปี ค.ศ. 2100 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก 1.5 องศาเซลเซียสและ 2 องศาเซลเซียส การเตรียมการเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย แผนที่นำทางด้านเทคโนโลยีและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในมิติต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว ณ หอประชุม Auditorium ประมาณ 350 คน และรับชมทางออนไลน์จำนวน 200 คน