รองเลขาธิการ สผ. ร่วมบรรยาย ในการประชุม The 7th Annual

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “นโยบายไทยสู่เป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 (Carbon Neutrality 2050) และการบรรลุเป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2065 (Net Zero Emission 2065)” ในการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน แห่งประเทศไทย (SUN Thailand) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันระดับอุดมศึกษาของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ โดยจัดกิจกรรมภายใต้ “Theme : Actions Toward The Low-Carbon World” เพื่อตอบรับนโยบายของประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2050 และการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2065 โดยการบรรยายได้กล่าวถึง สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดำเนินงานของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ทั้งในส่วนของมาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินงาน ตามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP) รวมถึงความร่วมมือระหว่าง สผ. กับหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาประเทศเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีผู้เข้าร่วม การประชุมจาก สถาบันการศึกษาและสมาชิกเครือข่ายกว่า 1,000 คน