รองเลขาธิการ สผ. หารือกับผู้แทน IUCN ในประเด็นการดำเนินงานฯ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 Dr. Dindo Campilan, IUCN Asia Regional Director พร้อมคณะ เข้าพบนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยผู้แทน กปอ. กลช. และ กธศ. เพื่อแนะนำตัวและนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของ IUCN ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคตร่วมกับ สผ. ในฐานะเป็นหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาระหว่างประเทศที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพและมรดกโลก โดยการดำเนินงานของ IUCN ในปัจจุบันเป็นไปตามแผนงาน Nature 2030 Programme Framework ที่ให้ความสำคัญกับชนิดพันธุ์ ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่คุ้มครอง ป่าไม้และเกษตร ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดย IUCN ยินดีที่จะให้การสนับสนุนทั้งทางด้านเทคนิคและการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ และสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในการเป็น Geneva of the East รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและองค์กรรัฐ ทั้งนี้ IUCN ได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปกป้องคุ้มครองพื้นที่ทางบกและทางทะเลของโลกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2030 (30×30 Target) ภายใต้กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 และการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่มรดกโลกของไทย ได้แก่ กลุ่มป่าแก่งกระจาน และอันดามัน โดยรองเลขาธิการ สผ. ยินดีที่จะพัฒนาความร่วมมือกับ IUCN ในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป