ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานรับผิดชอบหลักในรายสาขา ได้แก่ สาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาการจัดการของเสียชุมชน และสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรายงาน รวมถึงรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อจากัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามมาตรการ เพื่อนามาทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้ดีขึ้นต่อไป อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้แก่ภาคประชาชนอีกด้วย

คู่มือการใช้งานระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

เอกสารเผยแพร่ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

น้องเมฆ “MEK เปลี่ยนโลก”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนา แอพลิเคชันบนมือถือ MEK (เมฆ) เปลี่ยนโลก เพื่อให้ผู้รักษ์โลก ร่วมกิจกรรมและรับข่าวสารต่าง ๆ ไปกับกิจกรรมที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน และการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชีวิตประจำได้ง่าย ๆ ค่ะ

ซึ่งสามารถร่วมกิจกรรมและรับข้อมูลข่าวสารได้ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ “MEK เปลี่ยนโลก”

คู่มือการใช้งาน Mobile Application “MEK เปลี่ยนโลก”