รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดทำและเสนอรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 1 (First Biennial Update Report: FBUR) ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา 4 บท ได้แก่ บทที่ 1 สถานกาณ์ของประเทศ (National Circumstances) บทที่ 2 บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (National Greenhouse Gas Inventory) ปี พ.ศ. 2554 บทที่ 3 มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (Information on Mitigation Actions) และบทที่ 4 ข้อจำกัด ช่องว่าง และความต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณ เทคโนโลยี และการพัฒนาขีดความสามารถที่เกี่ยวข้อง  (Constraints and gaps, and related financial, technical and capacity needs)

โดยสามารถสรุปเนื้อหาในแต่ละบท ดังนี้

ส่วนที่ 1 สถานการณ์ภายในประเทศ: ประกอบไปด้วยข้อมูลสภาวการณ์ของประเทศ ได้แก่ สภาพทั่วไป สภาพภูมิศาสตร์ สถานภาพของประชากร สถานภาพทางเศรษฐกิจ สภาพชุมชนเมือง สถานการณ์ด้านพลังงาน สถานการณ์ด้านคมนาคมขนส่ง สถานการณ์ด้านเกษตรและป่าไม้ สถานการณ์ของเสีย การจัดตั้งองค์กร

ส่วนที่ 2 บัญชีก๊าซเรือนกระจกปี พ.ศ. 2554: ประกอบไปด้วยผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศจำแนกตามภาคส่วน ประกอบด้วย 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้ และภาคของเสีย ที่ใช้แนวทางการคำนวณตามคู่มือฉบับปรับปรุง 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC 1996) และคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีและการจัดการความคาดเคลื่อนในการประเมินบัญชีก๊าซฯ ปี 2000 (พ.ศ. 2543) และคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้

ส่วนที่ 3 มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก: ประกอบไปด้วย แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความก้าวหน้าของแผนการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ภายในประเทศ รวมถึงโครงการลดก๊าซฯ กลไก และระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบภายในประเทศ

ส่วนที่ 4 ข้อจำกัด ช่องว่าง และความต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณ เทคโนโลยี และการพัฒนาขีดความสามารถที่เกี่ยวข้อง: ประกอบไปด้วยปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการแลแผนงานต่างๆ นอกจากนี้ยังรายงานการสนันสนุนที่ได้รับ และความต้องการการสนับสนุน ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ