สผ. ขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2573

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ.ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการนโยบายและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมีนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จำนวน 69 คน โดยคณะทำงานฯ รับทราบการจัดส่งยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ ฉบับปรับปรุง (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy: LT-LEDS (Revised Version)) และการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (2nd Updated NDC) และมีมติเห็นชอบกรอบการดำเนินงานเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2573 (NDC Action Plan on Mitigation) และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักรายสาขา ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ทบทวนและจัดทำข้อมูลสถานภาพการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับเดิม พร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ร้อยละ 30-40 จากกรณีปกติ และนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้ สผ. รวบรวมและประมวลข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2573 ต่อไป