สผ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่รองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 และนายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยประมาณจำนวน 30 คน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ (1) เห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนที่พื้นที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มของประเทศไทย และมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป (2) เห็นชอบต่อข้อเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ (Strengthening Climate-Smart Rice Farming: Thai Rice GCF) และการออกหนังสือรับรองที่ประเทศไทยไม่มีข้อคัดค้าน (No-Objection Letter: NOL) ต่อโครงการดังกล่าว โดยให้ สผ. นำเสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาลงนามในหนังสือรับรองฯ ในฐานะผู้มีอำนาจ และจัดส่งไปยังสำนักเลขาธิการกองทุนภูมิอากาศ สีเขียวเพื่อดำเนินการต่อไป (3) เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานบูรณาการนโยบายและแผนการลดก๊าซ เรือนกระจกของประเทศ โดยเพิ่มผู้แทนเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) เป็นคณะทำงาน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานฯ ดังกล่าวเสนอประธานอนุกรรมการพิจารณา ลงนามต่อไป