สผ. จัดการหารือแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกฯ

News : สผ. จัดการหารือแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการภายใต้เป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 📍 สผ. ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดการหารือแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการภายใต้เป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมซิกมา ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) โดยมี ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธาน ได้กล่าววัตถุประสงค์ในการหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ร้อยละ 30-40 ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูลปี พ.ศ. 2564) และดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดของ กพร. โดยถือเป็นปีแรกที่เริ่มมีการเก็บข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NDC ครอบคลุมสาขาพลังงาน ขนส่ง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ของเสีย และการเกษตร มาจากทั้งมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศเดิม และมาตรการที่มีศักยภาพจากสาขาใหม่ รวมถึงหากมีการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศจะต้องมีการปรับบัญชีก๊าซเรือนกระจก และรวบรวมในรายงานความโปร่งใสรายสองปี (BTR) ซึ่งจะต้องส่งภายในปี พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องไปในทิศทางเดียวกันในการสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 50 คน