สผ. จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 15.15 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารทิปโก้ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับ สำนักงานความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมโลก กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) จัดการประชุม Private Sector Contribution to Climate Change Adaptation in Thailand ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรของประเทศไทย ตัวอย่างเทคโนโลยีและบริการด้านการปรับตัวฯ ในภาคการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงกลไกการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีภูมิอากาศและเครือข่าย (Climate Technology Centre and Network: CTCN) และกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้หารือแนวทางการพัฒนาโครงการ ด้านการปรับตัวฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฝ่ายไทยและญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวฯ ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต โดยงานดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมการประชุม 70 คน