สผ. จัดประชุมการวางแผนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา จัดการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศสำหรับดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2570 โดยการสนับสนุน จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทย (GIZ) ณ โรงแรม Double Tree by Hilton Hotel Sukhumvit โดยมี นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม ร่วมกับ นายวัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแผนงานการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศสำหรับการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านภูมิอากาศและการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความต้องการในเชิงวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมีผู้แทนจาก สผ. กรมอุตุนิยมวิทยา และ GIZ เข้าร่วมการประชุมกว่า 40 คน