สผ. จัดประชุมคณะกรรมการร่วมศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตฯ

สผ. จัดประชุมคณะกรรมการร่วมศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ครั้งที่ 1/2566 📍 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และเจ้าหน้าที่ สผ. รวมจำนวน 25 คน โดยในที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ตลาดและการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และข้อมูลการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากงานประชุม COP27 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ รวมถึงความก้าวหน้าโครงการ T-VER ของการจัดงานกอล์ฟ RE Golf 2022: Carbon Neutral Event นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดและขั้นตอนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตผ่านศูนย์ FTIX เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยต่อไป