สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายชัชชม อรรฆภิญญ์ เป็นประธาน ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. อนุกรรมการ และนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งการประชุมฯ ในครั้งนี้มีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้า (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. และพิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และอำนาจครอบคลุมการเสนอแนวทาง มาตรการ และกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต