สผ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus group) ต่อ (ร่าง) เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาเกษตร และมาตรการการ ลดก๊าซเรือนกระจกในรายมาตรการ ภายใต้ NDC2

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อ (ร่าง) เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาเกษตร และมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกในรายมาตรการ ภายใต้ เป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC2) ตามกรอบระยะเวลาดำเนินการ ปี 2574 – 2578 โดยมี นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวเปิดการประชุม รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช และ รศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ นำเสนอผลการศึกษา ในฐานะที่ปรึกษา ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ซึ่งที่ปรึกษาจะนำไปปรับปรุงรายละเอียดก่อนที่จะนำเสนอในการประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดับประเทศ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 ต่อไป ทั้งนี้ ประเทศไทยจะต้องจัดส่ง NDC2 ไปยังสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ภายในปี พ.ศ. 2568 สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาเกษตร จำนวนประมาณ 50 คน