สผ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับข้อ 6 ของความตกลงปารีส

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 กปอ. ร่วมกับสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (Global Green Growth Institute: GGGI) Kommunalkredit Public Consulting: KPC) UNFCCC-RCC ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และบริษัท เดอะ ครีเอจี้ จำกัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไกข้อ 6 (Article 6) ของความตกลงปารีส ภายใต้โครงการ Supporting Preparedness for Article 6 Cooperation program หรือ SPAR6C (สปาร์ค) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานการปกป้องสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative: IKI) ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

กิจกรรมในครั้งนี้มีระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ประมาณ 100 คน เกี่ยวกับกลไกข้อ 6 ความตกลงปารีส เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ของประเทศได้อย่างเหมาะสม โดยเนื้อหาของกิจกรรมครอบคลุมความสำคัญของความตกลงปารีส ความจำเป็นในการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลไกการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก หลักการและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกลไกข้อ 6 ของความตกลงปารีส รวมทั้งมีการทำกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย