สผ.จัดประชุมเพื่อพิจารณาการปรับแก้ไขรายละเอียดของการดำเนินงานฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาการปรับแก้ไขรายละเอียดของ การดำเนินงานโครงการ SHIFT Program Activity : “Operation of e-buses on privately owned, scheduled public bus routes in the Bangkok Metropolitan area by Energy Absolute” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม รวมถึง นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ. กปอ. และเจ้าหน้าที่ กปอ. เข้าร่วมประชุม และมีผู้แทนจาก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางบก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีความเห็นให้ที่ปรึกษาปรับแก้ไขรายละเอียดของการดำเนินงาน (Mitigation Activity Design Documents: MADD) เพิ่มเติม เพื่อให้ สผ. ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่เกี่ยวข้องต่อไป