สผ. จัดประชุม Focus group รับฟังความคิดเห็น สาขาเกษตรที่มีศักยภาพ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus group) ต่อการคัดเลือกแบบจำลองและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกสาขาเกษตรที่มีศักยภาพสูง สำหรับการวิเคราะห์และประเมินการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ภายใต้โครงการจัดทำเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC 2) โดยมี นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธานการประชุม รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช และรศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ โดยการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาเกษตร จำนวน 30 คน ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อความเหมาะสมของมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาเกษตร แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ที่เลือกใช้ และช่วงระยะเวลาการศึกษา เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุง วิเคราะห์ และกำหนด (ร่าง) เป้าหมายและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC 2) ในสาขาเกษตร ต่อไป ทั้งนี้ สผ. ต้องจัดส่งเป้าหมายภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC 2) ที่ครอบคลุมช่วงระยะดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2574 – 2578) ไปยังสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายในปี 2568 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2