สผ. จับมือภาคสาธารณสุข GIZ จัดทำแนวคิดโครงการกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ของเยอรมัน (GIZ) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดเลือกแนวคิดในการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ สำหรับจัดทำแนวคิดโครงการกองทุนภูมิอากาศสีเขียวในภาคสาธารณสุข ภายใต้โครงการ Building project pipeline capacities: Development of GCF concept notes in the transport and health sectors in Thailandเมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 22 โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ อารีย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ ประมาณ 30 คน นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ. กปอ. ได้รับมอบหมายให้กล่าวเปิดการประชุมในฐานะผู้ประสานงานหลักของNational Designated Authorities (NDA) ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) ประจำประเทศไทยโดยได้เน้นย้ำถึงภารกิจของ NDA ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึง GCF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในภาคสาธารณสุขมีความพร้อม และความสามารถในเข้าถึงการสนับสนุนของ GCF ซึ่งผลลัพธ์สำคัญของโครงการ คือ การพัฒนาเอกสารแนวคิดโครงการในภาคสาธารณสุขเพื่อเสนอต่อ GCF โดยคำนึงถึงนโยบายและความต้องการของประเทศเป็นหลัก รวมถึงความช่วยเหลือด้านเทคนิค และความช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก