สผ. จับมือ กก. วางแผนขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมกับนางสาววิภารัตน์ ธาราธีรภาพ ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องประชุม Wasukri ชั้น 5 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ภายใต้โครงการClimate Coastal and Marine Biodiversity (CCMB) ในช่วง 4 ปีต่อจากนี้ ในการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคการท่องเที่ยวให้มีการเติบโตแบบมีภูมิคุ้มกันและสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนรักษาฐานทรัพยากรและความหลากลายทางชีวภาพของประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) นอกจากนี้ มีการนําเสนอนโยบายและการขับเคลื่อนการดําเนินงานของไทยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงแนวทางความร่วมมือภายใต้โครงการ CCMB โดยนายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กปอ. และนางสาวเบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ กปอ. กลช. กก. และ GIZ เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 50 คน