สผ. จับมือ ปตท. สผ. ลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกฯ

สผ. จับมือ ปตท. สผ. ลงนาม MOU “เพื่อขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ” 📍วันที่ 14 มีนาคม 2566 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. และนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เรื่อง ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ปตท. สผ. โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สผ. และ ปตท. สผ. เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว การลงนาม MOU ระหว่าง สผ. และ ปตท.สผ. มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกรอบระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2571) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคเอกชนที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) และการดักจับ ใช้ประโยชน์และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture, Utilization and Storage หรือ CCUS) และ ให้ความสำคัญในการผสานดำเนินงานในประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายหรือมาตรการอนุรักษ์เชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพอื่น (Other Effectiveness Area-based Conservation Measures: OECMs) ในพื้นที่ของภาคเอกชน และการเชื่อมต่อข้อมูลในเชิงพื้นที่กับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการขับเคลื่อนตามนโยบายของประเทศและในการบรรลุเป้าหมาย ความเป็นกลางทาง และดำเนินงานตามกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework)

(Visited 83 times, 1 visits today)