สผ. จับมือ สนข. GIZ

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดเลือกแนวคิดในการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ สำหรับจัดทำแนวคิดโครงการกองทุนภูมิอากาศสีเขียวในภาคคมนาคมขนส่ง ภายใต้โครงการ Building project pipeline capacities: Development of GCF concept notes in the transport and health sectors in Thailand เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 22 โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ อารีย์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) ประมาณ 40 คน โดยมี นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. ในฐานะผู้ประสานงานหลักของ National Designated Authorities (NDA) ของ GCF ประจำประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้เน้นย้ำถึงภารกิจของ NDA ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึง GCF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในสาขาคมนาคมขนส่งมีความพร้อมและความสามารถในเข้าถึงการสนับสนุนของ GCF ซึ่งผลลัพธ์สำคัญของโครงการ คือ การพัฒนาเอกสารแนวคิดโครงการในสาขาคมนาคมขนส่งเพื่อเสนอต่อ GCF โดยคำนึงถึงนโยบายและความต้องการ ของประเทศเป็นหลัก รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีความช่วยเหลือด้านเทคนิค และความช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานของประเทศบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก