สผ. จับมือ อบก. พัฒนากรอบงานด้านความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับจังหวัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมหารือการพัฒนากรอบงานด้านการประเมินความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด” เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลความเสี่ยง (Risk Profile) และแนวทางการประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับจังหวัด สำหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์และจัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับจังหวัด โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ต่อไป