สผ. จับมือ อบก. เตรียมจัดทำหลักสูตร การจัดทำ Risk Profile การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมและ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รวม 20 คน เข้าร่วมประชุมหารือกับนายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดทำหลักสูตรการอบรม “การจัดทำรายงานสภาพการณ์ ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (Risk Profile) และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการปรับตัว ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”สำหรับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 เมษายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลความเสี่ยง และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม