สผ. จับมือ UNDP จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ (ร่าง) รายงานกรอบการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CCFF) และแผนที่นำทางของประเทศ ในการบูรณาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ากับการบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำ CCFF ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐในการสนับสนุนเป้าหมาย NDC ต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องประมาณ 40 คน ณ ห้องประชุม Pratunam ชั้น 7 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ