สผ. ชป. และ UNDP รวมพลังลงนามข้อตกลงโครงการ GCF

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน Mr. Reynaud Meyer Resident Representative ของสำนักงานโครงการพัฒนา แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ประจำประเทศไทย ในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำของประเทศไทยด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน (Enhancing climate resilience in Thailand through effective water management and sustainable agriculture) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและ UNDP ณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯ โดยเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุน GCF โดยเป็นเงินสนับสนุนแบบให้เปล่า และมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเปราะบางในการปรับตัวและรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ เลขาธิการ สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานหลักของกองทุนภูมิอากาศสีเขียวในประเทศไทย (Green Climate Fund: GCF) ยังได้เชิญชวนหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ให้พัฒนาข้อเสนอโครงการเสนอต่อกองทุน GCF เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำและยั่งยืนของประเทศไทย