สผ. ต้อนรับผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 Ms. Gita Sabharwal ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Resident Coordinator) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร สผ. เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยได้รับเกียรติจากนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้การต้อนรับและร่วมหารือ พร้อมด้วยผู้แทนจาก กปอ. กลช. และ กยผ. ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันในประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของไทยในการจัดทำเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (2nd Updated NDC) การทบทวนยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (LT-LEDS) การจัดทำ พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. และความคาดหวังของไทยต่อการประชุม COP27 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ รวมถึงประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ สผ. อยู่ระหว่างขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประกอบด้วย การจัดทำ พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. การจัดทำแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (NBSAPs) และโครงการที่มีความร่วมมือกับ UNEP อาทิ โครงการ The Economic of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) ที่ทาง UN ได้หยิบยกเป็นโครงการตัวอย่างในเวทีสหประชาชาติ และโครงการ Integration of Natural Capital Accounting in Public and Private Sector Policy and decision making for sustainable landscapes ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ยินดีต่อความร่วมมือที่ผ่านมาร่วมกัน โดยผู้แทน UN พร้อมสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในเวทีสหประชาชาติ และการดำเนินงานของ สผ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต