สผ. ประชุมคณะทำงานบูรณาการการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมีนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมการประชุม และนายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่คณะทำงานและเลขานุการ โดยที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานที่ผ่านมาด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) ของประเทศไทย นอกจากนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP) ซึ่ง สผ. ได้จัดทำขึ้น ตามข้อที่ 7.9 ของความตกลงปารีส เพื่อเป็นกรอบแนวทางของประเทศในการบูรณาการประเด็นการปรับตัวฯ ในแผนและยุทธศาสตร์รายสาขาและในระดับพื้นที่ รวมถึงสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวและเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน 6 สาขาที่สำคัญ ได้แก่ การจัดการน้ำ การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การท่องเที่ยว สาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ และ เป็นการสื่อสารต่อภาคีสมาชิกภายใต้ UNFCCC ถึงเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานด้านการปรับตัวฯ ของประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์สำหรับภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการปรับตัวฯ ที่สอดคล้องกับ NAP จากกลไกทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการต่อ NAP และมอบหมาย สผ. นำความเห็นจากที่ประชุมไปปรับปรุงก่อนจะเสนอต่อคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ เลขาธิการ สผ. เน้นย้ำว่าการจัดทำ NAP นอกจากจะเป็นการดำเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวฯ ภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ 50 คน