สผ. ประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ 8

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทิปโก้ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำโดย ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. และนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ร่วมหารือกับกองการต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อร่วมกันหารือกรอบการสนับสนุนและรายละเอียดโครงการที่ขอรับการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในรอบที่ 8 สำหรับโครงการที่เป็น National/Regional Project และโครงการที่เสนอขอภายใต้กรอบ IPs (Integrated Programs: IPs) โดยการหารือดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ 20 คน