สผ. ร่วมกับ GIZ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานการศึกษามาตราการ CBAM ของสหภาพยุโรปและการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ระยะที่ 2 (Strengthening Thailand's policies and industries in response to CBAM implementation phase II)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดประชุมหารือเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานการศึกษามาตราการ CBAM ของสหภาพยุโรปและการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ระยะที่ 2 (Strengthening Thailand’s policies and industries in response to CBAM implementation phase II) เพื่อรองรับมาตรการการเก็บภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) ของสหภาพยุโรปและการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยมีนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการรายงานสถานะล่าสุด CBAM ในปัจจุบัน พร้อมทั้งได้ร่วมกันพิจารณาขอบเขตการศึกษา รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรอบการดำเนินการศึกษาดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากกระทรวงพลังงาน กรมสรรพสามิต กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมทั้ง On-site และ Online จำนวนรวมทั้งหมด 30 คน โดยผลของการหารือในวันนี้จะนำไปปรับปรุงขอบเขตการศึกษาฯ ต่อไป