สผ. ร่วมกับ GIZ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านพลังงาน คมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai – German Cooperation on Energy, Mobility, and Climate: TGC-EMC)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านพลังงาน คมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai-German Cooperation on Energy, Mobility, and Climate: TGC-EMC) เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพญาไท 2 ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ร่วมด้วยนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Dr.Dominika Kalinowska ผู้อำนวยการโครงการ TGC-EMC, GIZ คุณจารุกาญจ์ ราษฎร์ศิริ climate and environment cluater coordinator, GIZ และ ดร.อังคณา เฉลิมพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการ Climate, Coastal, and Marine Biodiversity (CCMB), GIZ จากนั้น Dr.Dominika Kalinowska นำเสนอภาพรวมและวัตถุประสงค์ของโครงการ TGC-EMC ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงาน คมนาคม รวมทั้งจัดตั้งกลไกการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนายศิวัช แก้วเจริญ ผอ.กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ นำเสนอการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และความสำคัญของโครงการ TGC-EMC ที่จะสนับสนุนด้านวิชาการและองค์ความรู้ในระดับสากล เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกได้ตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศรายสาขา หรือ NDC action plan จากเป้าหมาย NDC ร้อยละ 30 – 40 ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) จากสาขาพลังงาน คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม และเกษตร รวมถึงกองทุนสิ่งแวดล้อม และ GIZ ได้นำเสนอรูปแบบการบริหารโครงการ TGC-EMC ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการ TGC-EMC และการขอ Vat 0% เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินของโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ TGC-EMC จำนวน 50 คน ประกอบด้วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สำนักงานนโยบายการขนส่งและจราจร (สนข.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรุงเทพมหานคร สผ. และ GIZ