สผ. ร่วมกับ UNDP จัดประชุม Local Project Appraisal Committee: LPAC ภายใต้โครงการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 1 และรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ร่วมกับรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 2 เสนอต่อกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (1BTR/5NC-2BTR)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดการประชุม Local Project Appraisal Committee: LPAC ภายใต้โครงการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 1 และรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ร่วมกับรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 2 เสนอต่อกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (1BTR/5NC-2BTR)
เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Sigma ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ (รางน้ำ) กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และ Mr.Renaud Meyer, Resident Representative UNDP Thailand ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม โดยการประชุม LPAC นี้จะทบทวนคุณภาพของการดำเนินโครงการ 1BTR/5NC-2BTR ก่อนเสนอกองทุน Global Environment Facility (GEF) อนุมัติโครงการ ซึ่งจากการประชุม COP ครั้งที่ 24 ณ เมืองคาโตวิเซ่ ประเทศโปแลนด์ ระบุให้ GEF ให้การสนับสนุนด้านการเงินในการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี (Biennial Transparency Report: BTR) ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา และจะต้องรายงานตามรูปแบบ กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติ (Modalities, Procedures and Guidelines: MPGs) ตามกรอบความโปร่งใส ETF ภายใต้ความตกลงปารีส ซึ่งจะต้องส่ง BTR ฉบับแรกไม่เกิน 31 ธันวาคม 2567 โดยเลขาธิการ สผ. กล่าวถึงความสำคัญของรายงาน BTR จะมีรายละเอียดในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถรายงานต่อ UNFCCC อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ บัญชีก๊าซเรือนกระจก การติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจก และรายงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเน้นย้ำให้ UNDP เร่งการดำเนินงานขอสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานให้ตรงเวลา เพื่อส่ง BTR ฉบับแรกให้ทันภายใน ปี พ.ศ. 2567 จากนั้น UNDP เปิดเวทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายละเอียด กิจกรรม แผนการดำเนินงานโครงการฯ ในอนาคต รวมถึงพิจารณากรอบระยะเวลาให้สอดคล้อง เหมาะสม และจำเป็นต่อการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวจำนวน 45 คน