สผ. ร่วมการจัดสัมมนาวิชาการ “Limestone Calcined Clay Cement (LC3) Information Day: Road to Thailand Net Zero Emission”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงานสัมมนาวิชาการ “Limestone Calcined Clay Cement (LC3) Information Day: Road to Thailand Net Zero Emission” เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาหน่วยงานวิชาการ และภาคเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อดีและประโยชน์ในด้านเทคนิค สิ่งแวดล้อม และการเงินของนวัตกรรมการผลิตปูนซีเมนต์โดยใช้วัสดุทดแทนดินเหนียวเผาและหินปูน (LC3) รวมทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสำหรับการผลิตปูนซีเมนต์ LC3 โดยนายชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ Mr.Conradin Rasi อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ร่วมให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Road to Thailand Net Zero Emission” โดยรองเลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ นำมาสู่การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของประเทศ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ในปี ค.ศ. 2065 การพัฒนาและจัดทำเครื่องมือ/กลไกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจที่ต้องปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และตัวอย่างความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการทดแทนปูนเม็ด โดยส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ซึ่งในปี 2564 สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 300,000 ตัน CO2 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2565 พร้อมขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกอีก 1,000,000 ตัน CO2 ให้สำเร็จในปี 2566 เพื่อนำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยก้าวสู่ Net Zero 2050