สผ. ร่วมการประชุมพิธีปิดและนิทรรศการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าร่วมการประชุมพิธีปิดและนิทรรศการโครงการแผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเวิลด์ บอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จของโครงการ TGCP (Thai-German Climate Programme) ตลอดจนความเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ และแนวทางสากล รวมถึงการต่อยอดการดำเนินการและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้านสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน โดย นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดการประชุม และ นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. กล่าวรายงาน ในการนี้ เลขาธิการ สผ. กล่าวถึงผลของการทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้โครงการ TGCP ตลอดระยะเวลา 5 ปี ทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการทำงานร่วมกันทั้งในระดับ ภาครัฐ ประชาสังคม เอกชน และระหว่างประเทศ นำมาสู่ผลลัพธ์ของโครงการฯ ทั้ง 5 สาขา อาทิ 1) ด้านการเกษตร โครงการข้าวยั่งยืน ของกรมการข้าว 2) ด้านพลังงาน แผนงานบูรณาการด้านพลังงานระดับจังหวัด ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 3) ด้านการจัดการของเสีย แผนปฏิบัติงานระดับชาติ ด้านการจัดการของเสีย โดยกรมควบคุมมลพิษ 4) ด้านน้ำ แนวทางการจัดการน้ำในภาวะโลกร้อน และ 5) ด้านนโยบายสภาพภูมิอากาศ การจัดทำยุทธศาตร์ ระยะยาวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน การพัฒนากลไกทางการเงินเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ สผ. เป็นต้น ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนา “ ความสำเร็จจอง TGCP และก้าวต่อไปของความร่วมมือฯ” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เพื่อต่อยอดการดำเนินการและความร่วมมือต่อไประหว่างประเทศไทย กระทรวงเศรษฐกิจและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMWK) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอนและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนกว่า 100 คน