สผ. ร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงาน ด้านการเปลี่ยนปลงสภาพภูมิอากาศแลความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นางชญานันท์ กักดีจิตต้ รองปลัดรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้แทนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน เละภาคประชาชนเข้าร่วมงานดังกล่าว
ปกท.ทส. ได้มอบนโยบายแก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ทั่วประเทศที่เข้าร่วมงานผ่านทาง ออนไลน์ว่า ศูนย์ประสานงานฯ จะเป็นกลไกในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ประสานการดำเนินงานเรื่องการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพให้กับพี่น้องประชาชน จึงต้องเข้าถึงได้ง่าย ข้อมูลต้องทันสมัย เชื่อถือได้ เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เที่ยวข้อง เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการ นอกจากนี้ ยังให้แนวคิดในการพิจารณาจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานฯ สาขาหอศูนย์เคลื่อนที่ภายในจังหวัด เพื่อสร้างเครีอข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก่ไขปัญหา กันต่อไป พร้อมนี้ ศูนย์ประสานงานฯ จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างทีแสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการรับมือกับปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางวภาพของประเทศไทย ซึ่งจะกล่าวในการประชุมรัฐภาคีกรอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 (COP 28) ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมีเรตส์ ปลายปี พ.ศ. 2566 ต่อไป