สผ. ร่วมทัพ ทส. หารือญี่ปุ่น

NEWS : สผ. ร่วมทัพ ทส. หารือญี่ปุ่น “ยกระดับความร่วมมือแก้ไขปัญหา Climate Change อย่างยั่งยืน” 📍 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ที่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และนางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมคณะผู้บริหาร นำโดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดฯ และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอ.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เข้าร่วมหารือกับ Mr. ONO Hiroshi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือถึงแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การฟื้นฟู และดูแลรักษาธรรมชาติ ซึ่งทั้ง 2 ประเทศ มีประเด็นที่สำคัญหลายหัวข้อที่หารือร่วมกัน อาทิ ปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสีย และปัญหาเรื่องขยะ โดยมี แนวคิดร่วมกันที่จะจัดตั้งศูนย์มอนิเตอร์ขยะทะเล เพื่อจัดการกับขยะให้เป็นศูนย์ นอกจากนี้ทั้ง 2 ประเทศ ยังเห็นตรงกันว่าจะต้องยกระดับความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ กรอบความตกลงปารีส ข้อ 6.2 และจากนี้ไปทั้ง 2 ประเทศ จะมีการแลกเปลี่ยนทั้งประสบการณ์ เทคโนโลยี และการสนับสนุนด้านเงินทุน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของประเทศไทย ที่จะก้าวเข้าสู่ Net Zero Greenhouse Gas Emissions และความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2050