สผ. ร่วมทีม ทส. หารือ JICA แก้ปัญหา PM 2.5

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่สำนักงานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประเทศญี่ปุ่น นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมด้วยนางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดฯ และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอ.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เข้าร่วมหารือกับ นายเคอิจิโร นากาซาวะ รองประธานอาวุโสองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA (Japan International Cooperation Agency) ในประเด็นโครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาพัฒนา ทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้มีการหารือเรื่องแนวทางการขยายกรอบการศึกษาปัญหาPM 2.5 ที่ JICA ให้ความสนใจ เพื่อเพิ่มเนื้องานในการศึกษาประโยชน์และคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นการสานต่องานร่วมกันระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งปัญหา PM 2.5 ประเทศญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการจัดการเรื่องนี้ และเชื่อว่าไทยจะสามารถนำมาปรับใช้ได้ นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ตามเป้าหมายของประเทศไทย ที่จะก้าวเข้าสู่ Net Zero Greenhouse Gas Emissions และความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2050 โดยระหว่างนี้ เราจะทำอย่างไรให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีปริมาณ 388 ล้านตัน ลดลงไปเหลือ 120 ล้านตัน และแผนระยะสั้น Nationally Determined Contributions หรือ NDC ที่ประเทศไทยตั้งเป้าว่าภายในปี 2030 จะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 40% รวมถึงหารือด้านการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการขยะอย่างยั่งยืนอีกด้วย