สผ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30–16.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทิปโก้ 2 โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) รักษาราชการแทนอธิบดี ทช. เป็นประธานการประชุม และเจ้าหน้าที่ ทช. และกรมเจ้าท่าทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการร่วม มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ประมาณ 30 คน ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล (MEPC) ครั้งที่ 79 กำหนดการประชุมคณะทำงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ISWG-GHG) ครั้งที่ 15 และกำหนดการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล (MEPC) ครั้งที่ 80 และได้พิจารณาการจัดทำท่าทีของประเทศไทยสำหรับการประชุม ISWG-GHG ครั้งที่ 15 และการประชุม MEPC ครั้งที่ 80 โดยรองเลขาธิการฯ มีความเห็นต่อที่ประชุม ๓ ประเด็น ดังนี้ 1) หลังจากประชุม MEPC ครั้งที่ 80 ถ้ามีความตกลงเป้าหมายการลดก๊าซฯ ของการเดินเรือระหว่างประเทศร่วมกันแล้วถือเป็น commitment ที่ต้องดำเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกลับมาเตรียมแผนระยะกลาง ระยะยาว เพื่อรองรับสิ่งที่จะต้องดำเนินการในอนาคต ๒) ควรพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน และ ๓) การขอรับการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดก๊าซฯ จากประเทศพัฒนาแล้ว รวมถึงเพิ่มประเด็นขอให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานให้กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย พิจารณารายละเอียดของท่าทีของประเทศไทยดังกล่าวก่อนประชุม ISWG-GHG ครั้งที่ 15 และ MEPC ครั้งที่ 80