สผ. ร่วมผนึกกำลังประกาศความพร้อม “ขับเคลื่อนกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ประกาศความพร้อม “การจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” เพื่อผนึกกำลัง ขับเคลื่อนการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 และพร้อม “เปิดศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” โดยได้รับเกียรติจาก นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัด ทส. (โฆษกประจำ ทส.) นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดี สส. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. และ นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ อบก. ร่วมแถลงความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุม 101 อาคาร ทส. ทั้งนี้ เลขาธิการ สผ. ได้กล่าวว่า การรวมกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ สผ. เข้ากับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะช่วยเสริมการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และนำไปสู่เป้าหมายของประเทศได้รวดเร็วขึ้น สำหรับภารกิจของ สผ. นั้น มีหลายส่วนงานที่เชื่อมโยงไปยังกรมใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการบริหารอนุสัญญา และมีการดำเนินงานควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการยกระดับการให้การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม EIA ฯลฯ โดยได้เน้นย้ำว่า ปัจจุบัน จำเป็นต้องผนวกเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศเข้าไว้ในกระบวนการคิด ให้อยู่ในทุกแผนงาน เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องสร้างความเข้าใจ และกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกันต่อไป