สผ. ร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือโครงการปลูกป่า 2 ล้านไร่

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการปลูกป่า 2 ล้านไร่ ระหว่างกลุ่ม ปตท. กับ กรมป่าไม้ (ปม.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ปตท. สำนักงานใหญ่ โดย ปตท. ได้ดำเนินการปลูกและฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 และมีความประสงค์จะเข้าไปดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในปัจจุบัน ปตท. มีแผนงานที่จะเพิ่มพื้นที่ สีเขียวและสนับสนุนโครงการตามมาตรการของประเทศไทยและสากล ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุ เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยกลุ่ม ปตท. มีเป้าหมาย ในการปลูกเละฟื้นฟูสภาพป่า ร่วมกับ หน่วยงานของรัฐ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ล้านไร่ ทั้งนี้ เพื่อให้ การดำเนินงานของ กลุ่ม ปตท. บรรลุตามเป้าหมาย จึงได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการปลูกป่า 2 ล้านไร่ ร่วมกับ ปม. อส. และ ทช. ด้าน สผ. ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่า เนื่องจากป่าไม้เป็นภาคการดูดกลับก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ที่สำคัญของประเทศไทย โดยได้ส่งเสริมและให้คำปรึกษาหน่วยงานภาคเอกชนในการดำเนินกิจกรรมด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

(Visited 53 times, 1 visits today)