สผ. ร่วมศึกษาดูงานด้านการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ณ เมืองโทมาโกไม ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ เมืองโทมาโกไม ประเทศญี่ปุ่น ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รศ.ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ผู้บริหารบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมศึกษาดูงานที่ Tomakomai CCS Demonstration Project ดำเนินการโดย บริษัท JCCS Co., Ltd ซึ่งดำเนินการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage: CCS) ลงในชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม (Reservoir) ในช่วงปี ค.ศ. 2016 – 2019 ประมาณ 300,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามผลการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นหินดังกล่าว ทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้มีข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัย ต้นทุนการดำเนินงาน ศักยภาพในการกักเก็บของชั้นหิน การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น สำหรับการดำเนินงานระยะต่อไป บริษัท JCCS Co., Ltd อยู่ระหว่างการศึกษาการขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์ทางเรือ เพื่อนำมากักเก็บในโครงการดังกล่าว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในปี ค.ศ. 2024 ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้เยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น ท่อรวบรวมก๊าซ กระบวนการดักจับ การอัดก๊าซ สถานีอัดกลับก๊าซ เป็นต้น