สผ. ร่วมศึกษาดูงานด้านเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ที่ Toyosu Hydrogen Refueling Station, ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. รศ.ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ผู้บริหารบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ได้แก่ นางนาถฤดี โฆสิตาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและคาร์บอนโซลูชั่น นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และการเติบโตอย่างยั่งยืน นางสุศมา ปิตากุลดิลก ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนและปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผ. และ ปตท.สผ. ร่วมศึกษาดูงานที่ Toyosu Hydrogen Refueling Station โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่บริษัท Tokyo Gas Co., Ltd. ถึงกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) เพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งทั้งในส่วนของรถโดยสารสาธารณะ และรถยนต์ส่วนบุคคล ต้นทุนการผลิต นโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐ และทิศทางการดำเนินงานในระยะต่อไป ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร สผ. และ ปตท.สผ. พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมกระบวนการการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจน และสถานีจ่ายเชื้อเพลิงไฮโดรเจน