สผ. ร่วมเปิดการประชุม 2023 Forum of Standing Committee on Finance: Financing Just Transitions

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับเกียรติร่วมกล่าวเปิดการประชุม 2023 Forum of Standing Committee on Finance: Financing Just Transitions และการประชุม First Sharm El-Sheikh Dialogue on Article 2.1c of the Paris Agreement ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ โดย สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางกรอบอนุสัญญาฯ และเจ้าภาพจัดการประชุมที่เกี่ยวข้องร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and The Pacific: UNESCAP) ในประเทศไทย และผลลัพธ์จากการประชุมจะเป็นข้อมูลประกอบการเจรจาของภาคีในการประชุมองค์กรย่อยภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 28 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566