สผ. ร่วมเวที TBCSD Climate Action บรรยายพิเศษผลการประชุม TCAC

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. บรรยายพิเศษ “ผลการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC)” ในงาน TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ รองเลขาธิการ สผ. กล่าวถึงความสำคัญและผลลัพธ์ของการจัดประชุม TCAC ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยเป็นเวทีเสริมสร้างการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่การบรรลุเป้าหมายของประเทศร่วมกันในทุกภาคส่วน เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้าง และเน้นย้ำเจตนารมณ์ของประเทศไทย ในการรับมือกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับประชาคมโลกอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการบูรณาการนโยบายสู่การปฏิบัติในรายสาขา อาทิ พลังงานและการขนส่ง อุตสาหกรรม เกษตร การจัดการของเสีย และขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ การจัดทำ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะภาครัฐและภาคเอกชน การเข้าถึงการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยงาน TCAC กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือมากขึ้นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและเยาวชนรุ่นใหม่ ในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายระดับโลกไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ประเทศไทยจะได้ประกาศความสำเร็จจากการดำเนินการของประเทศที่เป็นรูปธรรมต่อประชาคมโลกในเวทีการประชุม UNFCCC COP27 ต่อไป