สผ. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Climate Justice for Global South”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ Thailand Pavilion COP27 เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ได้มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียและความเสียหาย และความเป็นธรรม ครอบคลุมในหลายมิติ เช่น จริยธรรม การเมือง การเงิน งานวิจัยและการศึกษา รวมถึงการดำเนินงานที่ส่งผลระหว่างรุ่นต่อรุ่น (inter-generation) โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย (1) HRH Princess Abze Djigma จากประเทศบูร์กินาฟาร์โซ (2) Dr. Stacy-Ann Robinson จาก Perry World House Lighting Scholar 2022-2023 (3) Prof. Beth Martin จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน St.Louis และ RINGO Constituency และ (4) นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สผ. การเสวนาในครั้งนี้ได้นำเสนอถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การให้ความสำคัญกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการกำหนดแผนและมาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ ตลอดจนการสูญเสียและความเสียหายที่เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความเป็นธรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ