สผ. ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Minister of Economy, Trade and Industry: METI) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. รศ.ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ผู้บริหารบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมหารือกับ Mr.Shinji Hirai Deputy Commissioner for International Affairs จากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของทั้ง 2 ประเทศ โดยฝ่ายญี่ปุ่น นำเสนอในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนภูมิภาคเอเชียเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ช่องทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ สังคมคาร์บอนต่ำ แผนที่นำทางเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของภูมิภาคอาเซียน นโยบายด้านการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้เทคโนโลยีติดตามตรวจสอบการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในเชิงธรณีวิทยาในชั้นใต้ดิน (Geological Storage) ขณะที่ฝ่ายไทยนำเสนอเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Carbon Capture and Storage (CCS) และความท้าทาย ในโอกาสนี้ เลขาธิการ สผ. เน้นย้ำถึงการสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรจากประเทศญี่ปุ่น จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065